ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

«Կառավարչական որոշումների ընդունման տեսություն» դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կառավարչական որո­շումների ընդունման տեսության հիմնական տարրերին, տեխնո­լոգիա­ներին, որոշումների մշակման հայեցակարգերին, սկզբունքներին ու մեթոդներին, տալ տեսական ու գործնական գիտելիքներ և հմտություններ որոշումների ընդունման բնագավառում՝ կիրառելով տեսական գիտելիքները գործնական աշխատանքով ամրապնդելու ինտերակտիվ մեթոդներ։

kar-voroshum

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ  

Դասախոսություն` 24 ժամ, գործնական աշխատանք` 8 ժամ, 3 կրեդիտ:

Կիսամյակ` երկրորդ կամ երրորդ:

Անհրաժեշտ նախապայման` «Բնապահպանության և բնօգտագործման կառավարում» առարկայի դասավանդումից հետո:

Շաբաթվա լսարանային պարապմունքների ժամերի քանակը` երկու:

Նկատի ունենալով այն իրողությունը, որ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրայում սովորում են ամենատարբեր մասնագիտությունների տեր ուսանողներ, ուստի սույն դասընթացի շրջանակներում պետք է տիրապետեն ոչ միայն կայուն զարգացման տեսական հարցերին, հիմնախնդիրներին և դրանց լուծման ուղիներին և ուղղություններին, այլև ձեռք բերեն գործնական հմտություններ և կարողանան լուծել իրադրային խնդիրներ, ուստի, դասընթացը կազմելիս մեր առջև նպատակ ենք դրել դասընթացին վերաբերող տեսական հարցերն ամրապնդել ինտերակտիվ գործնական պարապմունքներով` ներառելով նաև իրադրային խնդիրների շուրջ քննարկումները:

kayun-zargacum