1. ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿԸ

Առարկայի շրջանակներում դիտարկվում են ՀՀ արդարադատության համակարգի հիմնական տարրերը

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սկզբնական, ելակետային գիտելիքներ տալ ՀՀ դատական իշխանության և դատական համակարգի կազմակերպման և գործունեության, ինչպես նաև արդարադատության իրականացման հետ առնչվող այլ կառույցների մասին:

Դա­սըն­թա­ցի շրջա­նակ­նե­րում անց­կաց­վող գործ­նա­կան պա­րապ­մունք­նե­րը հնա­րա­վո­րութ­յուն կտան ա­կա­դե­միա­յի մագիստրանտներին վեր­լու­ծել և հաս­կա­նալ արդարադատության իրականացման հիմնական սկզբունքները, սահմանադրական քաղաքացիական, քրեական, վարչական գործերի լուծման առանձնահատկությունները: